ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถานที่ท่องเที่ยว

- มีวัดบ้านห้วย เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

- งานประเพณีวันพริก  และของดีอำเภอขามสะแกแสง

- งานแห่เทียนพรรษา

ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เครือข่าย อบต.

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
การจัดสถานที่ให้บริการของอบต.เหมาะสมหรือไม่
ดีมาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
One Stop Service (OSS)


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมา
ขนาด ที่ตั้ง และอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิอากาศ
สังคมและการปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลแหล่งน้ำ ที่ดิน ป่าไม้
ศักยภาพของอบต.เมืองนาท
จุดเด่นของพื้นที่
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
แผนที่ /เส้นทาง
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
กฎหมายน่ารู้
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
เว็บไซต์บริการ
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
สถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หมู่บ้านในเขต อบต.
บ้านเหนือ หมู่ 1
บ้านเมืองนาท(ในเขต)หมู่ 2
บ้านทัพรั้ง หมู่ 3
บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 4
บ้านห้วย หมู่ 5
บ้านเสมา หมู่ 6
บ้านหนองไร่ หมู่ 7
บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ 8
บ้านโนนข้าวตาก หมู่ 9
บ้านดอนตลุงหว้า(ในเขต)หมู่ 10
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
เครือข่าย อบต.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สถานศึกษา / โรงเรียน
ศาสนสถาน / วัด
ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ลานกีฬา
แบบเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบสำรวจความคิดเห็น
One Stop Service (OSS)
เมนูทางขวา
แผนการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานประจำปี
แผนผังขั้นตอน/เวลาการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาสามปี
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
งานเรื่องร้องเรียน- ร้องทุกข์
เอกสารเผยแพร่
กฎหมาย /คู่มือการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
รายงานการประชุมผู้บริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
สถิติผู้มาใช้บริการ อบต.
ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ อบต.
การพิจารณา ทบทวนฯ ภารกิจ/ข้อบัญญัติ
คู่มือสำหรับประชาชน
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
กิจกรรมต่างๆ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
โครงสร้างและการจัดองค์กร
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (แท่ง)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายงานกรอบอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ /คำสั่ง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง
ประมวลจริยธรรม
แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง
แบบ ข.1คำร้องขอก่อสร้างอาคาร
แผนผังขั้นตอน/เวลาปฏิบัติงาน
โครงการ /กิจกรรมต่าง ๆ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
การบริหารงานกองทุน สปสช.
งบการเงินกองทุน สปสช.
งานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ผลการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมต่างๆ
แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ของกองทุน สปสช.
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ประกาศสภา อบต.
รายงานการประชุมสภา อบต.
กฎหมายและระเบียบเพื่อใช้ประโยชน์ของสภา อบต.
งบการเงินประจำเดือน ปี 2553
งบการเงินประจำเดือน ปี 2555
แบบฟอร์มขออนุญาตประกอบกิจการ
แผนผังแสดงขั้นตอนระยะเวลาปฏิบัติราชการส่วนการคลัง
งบการเงินประจำเดือน ปี 2554
รายงานงบการเงินประจำปี
งบการเงินประจำเดือน ปี 2556
งบการเงินประจำเดือน ปี 2564
งบการเงินประจำเดือน ปี 2557
งบการเงินประจำเดือน ปี 2559
งบการเงินประจำเดือน ปี 2560
งบการเงินประจำเดือน ปี 2563
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
งบการเงินประจำเดือน ปี 2561
งบการเงินประจำเดือน ปี 2562
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รายไตรมาส)
รายงานผลการใช้จ่ายงบปะมาณประจำปี (รับ-จ่าย จริง)
งบการเงินประจำเดือน ปี 2565
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
งานจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
งานอาสาสมัครท้องถ่ิ่นรักษ์โลก (อถล.)
แผนตรวจสอบภายในประจำปี
งานป้องกันการทุจริต
งานธนาคารขยะชุมชนตำบลเมืองนาท
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานการผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการประเมิน ITA
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่สม
คำสั่งควบคุมภายใน
รายงานผลการควบคุมภายใน
กฎบัตร
มาตรการ
นโยบาย
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 2324 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 กรกฎาคม 2567
สำนักปลัด
งานบริหารบุคคล
กองช่าง
งานสาธารณสุข
งานสวัสดิการสังคม
งานกิจการสภา
กองคลัง
งานควบคุมภายใน
การให้บริการ
แบบสอบถาม
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.211.31.134
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,870,489

เฟสบุ๊ก อบต.
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (OIT)
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
ถนนหนองหัวฟาน-บ้านหญ้าคา ต.เมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
Tel : 0-4475-6601 -2   Fax : 0-4475-6602
Email : obt_muangnat@hotmail.com / facebook :อบต.เมืองนาท
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.